Posjeta studenata AGG fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Skupina studenata treće godine studija geodezije Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru na čelu sa prof. dr. sc. Vladom Cetlom posjetila je danas Upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK/Ž. Posjeta je upriličena zbog upoznavanja s organizacijom, radom i funkcioniranjem Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK/Ž. Studenti su razgovarali sa ravnateljem Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK/Ž gospodinom Ivanom Leskom kao i sa ostalim djelatnicima uprave.

Tijekom posjete, studentima su prezentirane aktivnosti i projekti koje je realizirala uprava u proteklom razdoblju. Posebno su prezentirane aktivnosti na području:

• Digitalizacije katastarskih planova i izrade baze podataka katastra nekretnina

• Usklađivanja katastra i zemljišne knjige

• Adresnog registra

• Uspostave katastra nekretnina

• Uspostave i održavanja Geoportala HNK/Ž