Potpisan ugovor o izradi Projekta označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica

Ugovor između Županijske/Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (Uprava) i poduzeća Geometrika d.o.o. Grude o izradi Projekta označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica za sedam jedinica lokalne samouprave HNŽ/K (Mostar, Čapljina, Jablanica, Neum, Prozor, Ravno, Stolac) potpisan je 25. kolovoza 2015 godine.

Ugovor, sukladno ugovoru o zajedničkom financiranju financiraju Uprava 25 %, Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove 25 %, a jedinica lokalne samouprave (JLS) 50 %. Federalna uprava i JLS svoje će ugovore s Izvođačem potpisati naknadno. Rok za izvedbu radova iznosi 180 dana od dana potpisa s jedinicom lokalne samouprave.

Sadržaj projekta:

• Analiza postojećeg stanja sustava naseljenih mjesta i izrada prijedloga preporuka za buduće postupanje

Provesti analizu naseljenih mjesta u odnosu na granice katastarskih općina, izvršiti analizu naseljenih mjesta s aspekta postojećih dokumenata koji ovaj raspored definiraju (granice naseljenih mjesta definirane zakonom vode se u Federalnom zavodu za statistiku (FZS)). Za dijelove presječene entitetskom crtom potrebno je izvršiti analizu potrebe postojanja naseljenog mjesta i eventualnog priključivanja susjednim naseljenim mjestima, te na tom području ustanoviti postoje li objekti koji podliježu numeraciji kućnih brojeva sukladno Zakonu. Potrebno je usporediti imena naseljenih mjesta po Statutu JLS-a i podatke MUP-a sa podatcima FZS-a. Preklapanjem podataka o granicama naseljenih mjesta BPKN, DOF-a, TK, te podataka iz dokumenata prostornog uređenja stvara se tehnička osnova za definiranje područja naselja unutar naseljenog mjesta. Potrebno je uraditi analizu postojanja pojedinih naziva naseljenih mjesta po podacima Statuta JLS-a i MUP-a, te eventualnu potrebu korištenja tih naziva za formiranje novih naselja unutar postojećih naseljenih mjesta.

• Izrada nacrta plana podjele na ulice i trgove za sva naseljena mjesta sukladno zakonu.

Nacrt plana podjele na ulice i trgove izrađuje se za naseljena mjesta s preko 2000 stanovnika. Kod definiranja granica područja ulica i trgova mora se voditi računa da one idu isključivo granicama parcela. Ulicom odnosno trgom smatra se javno-prometna površina koja mora imati naziv i može se nalaziti samo unutar područja jednog naseljenog mjesta. Izvođač radova je dužan definirati ova područja u suradnji sa nadležnim službama JLS-a. Finalni dokument je „Nacrt plana podjele naseljenog mjesta na ulice i trgove “. Plan mora prikazati područja, naselja, ulica i trgova u obliku zatvorenih poligona.

• Izrada Projekta za fizičko označavanje naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada brojevima i izradu registar prostornih jedinica

Kroz izradu ovog projekta definiraju se i opisuju sve aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se izvršilo fizičko označavanje i izradio registar prostornih jedinica. Projekt se sastoji iz dva dijela. Prvi dio projekta odnosi se na fizičko označavanje naziva naselja ulica i trgova nazivima, a drugi dio na fizičko označavanje zgrada brojevima i izradu registar prostornih jedinica.

Kada se govori o fizičkom označavanju naselja, ulica i trgova nazivima izvođač je dužan izraditi plan označavanja ploča s nazivima izrađen sukladno standardima i Zakonu. Temeljem plana označavanja potrebno je izraditi specifikaciju potrebnog broja ploča i dodatnog materijala potrebnog za njihovo postavljanje po naseljima, ulicama i trgovima.

Za fizičko označavanja zgrada brojevima i izrade registra prostornih jedinica potrebno je utvrditi pokazatelje potrebne za realizaciju projekta (evidentiranje postojećeg stanja kućnih brojeva, količinu materijal za označavanje - predmjer radova i procjenu cijene koštanja realizacije projekta). Namjera Uprave je da zajedno s JLS po realizaciji ovog projekta kandidira projekt fizičkog označavanja ulica trgova i zgrada u svim JLS uključenim u projekt za financiranje iz EU fondova.